Програматор Rain Bird ESP LXD Decoder 50 станции (възм. до 200 станции) Декодерен

Характеристики:

Управление, бутони и индикатори

Оперативни функции на бутоните на

програматор ESP-LXD преден панел:

1 Шайба за програмиране

Използва се за програмиране и включване и

изключване на програматора.

2 Превключвател за сензор

Използва се за работа на контролера със

сензор или да шунтира сензора.

3 Превключвател за избор на програма

Използва се за избор на поливна програма A,

B, C или D.

4 Екран

Показва текущо време и ден в нормална

експлоатация; показва команди по време на

програмирането; показва активна станция,

както и оставащо време на станциите по време

на поливане.

5 Програмни бутони

С натискането на бутоните можете да

въвеждате или променяте програма.

 - Натиснете и задръжте бутоните, за да се

ускори настройки на часове, минути, секунди,

дати или проценти.

6 Индикатор за аларма

Свети за да покаже различните видове

аларми.

Основни операции

ЗАБЕЛЕЖКА: ESP-LXD има функция

”Cycle+Soak”, която може да забави работата

на клапан.

Програматорът ESP-LXD ви позволява да

задавате закъснение между станциите.

Например, ако сте задали една минута

закъснение, станция 1 ще работи, докато

приключи, последвано от една минута

закъснение. Тогава станция 2 ще работи,

последвана от още една минута закъснение, и

така нататък.

Редът, по който ще работят избраните

станции, зависи от следните настройки:

- последователни настройки на станция

- приоритет на стнация

- време на поливане на станция

- програмирана задача на станция

- дебит на станция

- тотален дебит на системата

- настройки за едновременна работа на

станции.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато използвате функция

последователност на станция с приоритет,

настройте по-висок приоритет на станциите,

които искате и сте избрали по-рано в

програмата и по-ниско ниво на приоритет за

станции, които искате да подберете по-късно в

програмата.

ESP-LXD

Клапани (или станции) работят с

времето, както е посочено в поливната

програма.

Програматорът изпраща сигнал на първия

електромагнитен клапан, за да отвори

соленоида. Когато поливното време на първия

клапан приключи, програматора изпраща

сигнал до соленоида, за да го изключи. След

това изпраща сигнал към втория клапан, за да

отвори соленоида. Тогава, когато е приключил

и с втория клапан, третия ще започне

поливане и така нататък.

ЗАБЕЛЕЖКА: ESP-LXD има функция

”SimulStations”, която позволява да се

управляват няколко станции по едно и също

време.

ESPLD-SM75 екстеншън модул

ESPLXD стандартно е оборудван с 50

адреса. Капацитета може лесно да бъде

увеличен, чрез добавяне на един или два

разширителни модула, всеки от които с

възможност за управление на 75 адреса.

Максимални капацитет на контролера е

200 адреса.

Екстеншън модул 75 адреса

ЗАБЕЛЕЖКА: При програмиране на

програматора, информацията, която

въвеждате за всяка специфична програма,

като стартови времена или поливни дни, ще се

отрази само на избраната програма.

Превключвател за сензор

Шунтиран / Активен

Сензора за дъжд не се изисква за ESP LXD

програматор, но може да увеличи

функционалността, като позволява да се

предотврати или спре поливането въз

основа на промяна на метеорологичните

условия.

Можете да настроите програматора да

Раздел Б - основното програмиране

Превключвател за избор на

програма

Винаги започвайте програмиране от

настройката на превключвателя на

желаната програма.

Четири независими програми, A, B, C и D са на

разположение в ESP-LXME програматора.

Различните програми ви позволяват да

определяте графици за поливане, които да

отговарят на различните изисквания на

растителните видове, типове почви, наклони,

както и сенчести или слънчеви зони.

Програмите могат да работят едновременно,

като единственото ограничение е броят на

станциите, които програмата може да

изпълнява едновременно.

Избор на програма

На предната част на панела на програматора е

превключвателя, за да изберете определена

програма плъзнете превключвателя на

желаната програма A, B, C, или D, а след това

започнете програмирането.

игнорира или да приема данни от сензора за

дъжд, които се свързва към програматора

базов модул модул, чрез отделна кабелна или

безжична връзка.

Настройте текуща дата

Завъртете шайбата на програматора за текуща

дата.

1 Появява се екран за настройка на текуща

дата. Натиснете бутоните + или - за да

настроите текущия ден, след което натиснете

Next (Напред).

2 Натиснете бутоните + или - за да настроите

текущия месец, след което натиснете Next

(Напред).

3 Натиснете бутоните + или - за да настроите

текущата година.

Можете да избирате до осем стартови времена

на ден за една програма. Неколкократното

стартиране ви позволяват да стартирате

програмата повече от веднъж на всеки ден.

Например, ако сте засяли и нови семена на

тревата, може да искате да се полива няколко

пъти на ден, за да се запази влажността

отгоре.

ЗАБЕЛЕЖКА: Стартовите времена се

прилагат за цялата програма, а не само за

индивидуална станция.

Завъртете шайбата на програматора за

настройка на стартови времена.

Настройте текущо време

Завъртете шайбата на програматора за текущо

време.

1 Появява се екрана за настройка на стартови

времена. Натиснете бутоните + или - отляво,

за да настроите стартово време за текущата

програма.

 - Натиснете и задръжте бутоните, за да се

ускори настройката на часове и минути.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако желаната програма не е

избрана, използвайте превключвателя за да

1 Появява се екран за настройка на текущо

време. Натиснете бутоните + или - за да

настроите текущия час, след което натиснете

Next (Напред).

ЗАБЕЛЕЖКА: За да настроите часа правилно

се убедете дали е AM или PM.

 - натиснете и задръжте бутоните, за да се

ускори настройката на часове и минути.

2 Натиснете бутоните + или - за настройване

на текущата минута, след което натиснете Next

(Напред).

Настройка на стартови времена

Стартово време е времето от деня,

когато се стартира програмата.

изберете програма.

2 Натиснете бутоните + или – отдясно, за да

определите началния номер (от 1 до 8).

Преместете превключвателя за програма, за

да създадете допълнителни стартови времена

за друга желана програма. Този процес се

повтаря за всички програми.

ЗАБЕЛЕЖКА: Функцията „Cycle + Soak” е

алтернативен метод за разделяне на общото

време на поливане на станциите на по-малки

цикли. Ако планирате да използвате „Cycle +

Soak” само еднократно, то е необходимо

задаване на начало за всяка програма.

Допълнителни настройки

Тази функция можете да използвате за

настройка на вика клапан, главен клапан,

сензор за дъжд, настройка на станция и датчик

за дебит.

Настройка на вид клапан

Тази функция дава информация на контролера

какъв вид клапан използвате.

Контролера поддържа 5 различни вида

клапани, обозначени като V1,V2,V3,V4,B5.

Завъртете шайбата на допълнителни

настройки

Повторете този процес, за да настоете всеки

вид клапани

Настройка на главен клапан

Контролера поддържа до 5 бр. главни клапани.

Всеки клапани трябва да бъде свързан с

декодер и въведен в програматора.

Контролера подържа както нормално отворен

клапан, така и нормално затворен.

Заб.: Повторете предходните действия, за да

настроите вида клапан.

Завъртете шайбата на допъ;нителни настройки

1 Екрана за настройка на вида клапани се

появява с маркиран Вид клапан, настиснете

Next

2 Използвайте бутоните + и - , за да изберете

име на първия клапан и натиснете Next.

3 Използвайте бутоните + и -, за да изберете

количеството соленоиди, които вашия декодер

поддържа.

Заб.: Контролера е настроен фабрично на 1

соленоид, но някои декодери поддържат два

соленоида.

4 Използвайте бутоните + и -, за да изберете

модел клапани

1 Екрана за настройка на вида клапани се

появява с маркиран Главен клапан, настиснете

Next

2 Използвайте бутоните + и – за да изберете

желания брой клапани и натиснете Next

5 Ако не виждате вашия модел клапани,

изберете Custom и натиснете Next

6 Използвайте бутоните + и – за да въведете

кода на вашите клапани

3 Използвайте бутоните + и -, за да въведете

адреса на декодера, използвайте Next и Back,

за да смените полето. Натиснете Next.

Заб.: Ще се появи аларма, ако има дублиран

декодерен адрес на главен клапан.

4 Използвайте бутоните + и -, за да изберете

вида клапан, който използвате за този главен

клапан и натиснете Next.

3 Използвайте бутоните + и -, за да въведете

адреса на декодера, използвайте Next и Back,

за да смените полето. Натиснете Next.

Заб.: Ще се появи аларма, ако има дублиран

декодерен адрес на сензор.

4 Използвайте бутоните + и – за да изберете

вида сензор и натиснете Next.

5 Използвайте бутоните + и -, за да изберете

нормално затворен или нормално отворен

клапан използвате. Натиснете Next.

6 Появява се потвърдителен екран,

запитвайки към коя Flozone да бъде записан

главния клапан. Натиснете Next.

7 В меню Flozone, използвайте + и -, за да

свържете главния клапан с желаната зона.

Натиснете Next.

Заб.: Една Flozone може да използва повече от

един главен клапан, но главен клапан може да

бъде вписан само в една Flozone.

8 Екрана Ви показва останалите главни

клапани, свързани с тази Flozone.

Настройка на сензор за дъжд

Сензорите за дъжд не са задължителни, но те

повишават функционалността на контролера

чрез прекратяване на поливането, базирано на

променящите се метеорологични условия.

Контролера поддържа 3 декодерно базирани

сензора и един локален сензор.

Завъртете шайбата на допълнителни

настройки

5 Използвайте бутоните + и – за да изберете

желаното време и натиснете Next.

Заб.: Зададенето време означава колко дълго

след подаден сигнал от сензора, програматора

ще прекрати поливането.

Включен и изключен сензор

6 На предния панел има прекъсвач с помощта

на който можете са включите или изключите

сензора.

1 Екрана за настройка на вида клапани се

появява. Изполвайте стрелките, за да

маркирате Weather Sensors, настиснете Next

2 Използвайте бутоните + и – за да изберете

желания брой сензори и натиснете Next.

Настройка на станция

Всеки един клапан от нашата система ни е

посочен като станция. Уверете се, че

местоположението на всеки клапан ви е

известно.

Завъртете шайбата на допълнителни

настройки

7 Появява екрана за вписване на сензор за

дъжд. Функцията Ви позволява да зададете на

всяка станция възможност дали да бъде

прекратена от сензора за дъжд или не.

1 Екрана за настройка се появява. Изполвайте

стрелките, за да маркирате Station Setup,

настиснете Next

2 Използвайте бутоните + и – за да изберете

желания номер на станция и натиснете Next.

3 Използвайте бутоните + и -, за да въведете

адреса на декодера, използвайте Next и Back,

за да смените полето. Натиснете Next.

Заб.: Ще се появи аларма, ако има дублиран

декодерен адрес на повече от една станция.

4 Използвайте бутоните + и – за да изберете

вида клапан, който използвате за тази станция

и натиснете Next.

Избор на поливни дни

Поливни дни са специфични дни от

седмицата, за които поливната програма

ще се стартира.

Програматорът ESP-LXD може да бъде

програмиран да работи в различни дни, дати и

цикли. Независимо от това, какъв поливен

цикъл сте избрали, програматорът ще може да

започне само програмата по дни или дати,

която сте избрали.

ЗАБЕЛЕЖКА: Избраните от Вас позиции на

поливни дни чрез шайбата на програматора

ще се пренесат върху настройките на дневните

поливни цикли и обратно.

Завъртете шайбата на програматора върху

/понеделник 1/.

5 Използвайте бутоните + и – за да зададете

приоритет на станцията. На всяка станция

може да бъде зададен висок, среден, нисък

приоритет или може да бъде забранена за

поливане. Приоритета на станциите е от

особено значение осообено когато имате

нялколко програми, работещи едновременно.

Програматора ще стартира първо клапаните с

висок приоритет, без значение от поредността

им в зададената програма.

6 Появява се екрана за Flozone. Впишете

станцията към желаната Flozone.

1 Появява се екрана за настройка. Натиснете

бутоните “Allow” или “Prevent”, за да изберете

дали да се разреши или не поливане, което да

започва в този ден от седмицата.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако желаната програма не е

избрана, използвайте превключвателя, за да

изберете желаната програма.

2 Завъртете шайбата на програматора на

/вторник 2/ и повторете процеса.

Повторете този процес за всички останали дни

от седмицата в програмата. След това

преместете превключвателя за програмите на

други желани програми и повторете този

процес, за да изберете Дни за поливане за

други програми, по желание.

Време на поливане на станция

 

Времето на поливане е брой минути (или

часове и минути), когато всяка станция

работи.

Времената на поливане на станциите са

програмируеми, обикновено станции се

програмират за една-единствена програма.

Завъртете шайбата на програматора на

настройка на времената на поливане на

станциите.

Статус на сензора за дъжд

Завъртете шайбата на програматора на

позиция Test All Stations/Check System.

1 Появява се екрана за проверка на

системата. Натиснете бутона със стрелка

надолу, за да изберете статус на сензор, след

което натиснете Next (Напред).

2

1 Появява се екрана за настройка на

времената на поливане на станция. Натиснете

бутоните + и - отляво, за да изберете

станцията за програмиране.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако желаната програма не е

избрана, използвайте превключвателя за да

изберете програма.

2 Натиснете бутоните + или – от дясно за да

настройвате времето на поливане на станция.

Обхват от 00 минути (без поливно време) до

24:00 часа.

Натиснете и задръжте бутоните, за да се

ускори настройката на часове и минути.

Преместете превключвателя за програмите на

други желани програми и повторете този

процес, за да настройте други времена на

поливане на станции за други програми, по

желание.

ЗАБЕЛЕЖКА: Сезонните настройки % ще

коригират времето на поливане на станция

мигновенно. Например, ако времето на

поливане на дадена станция е настроено на 1

минута и поставим Сезонна настройка на 50%,

то коригираното време се равнява на 30

секунди.

Появява се екран за статус, показващ

състоянието на сензора.

Ще се покажат пет вида условия:

a. Мониторинг - сензора е активен и следи

текущите метеорологични условия.

b. <inactive> Инсталирането не е приключило

или сензора не е свързан с всички станции.

c. ПАУЗА – Текущите метеорологични условия

са причинили задействане на сензора, който е

в режим на пауза.

d. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ - Текущите

метеорологични условия са причинили

задействане на сензора, който е в режим

преустановяване на поливането.

e. ПРЕСКОЧИ – Превключвателя за сензора е

на позиция шунтиране и сензора не

осъществява мониторинг на текущите

метеорологични условия.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако са налице текущи

метеорологични условия, които да предизвикат

преустановяване или пауза на поливния

процес, то това се появява като съобщение на

екрана на програматора. Това не се счита за

аларма, така че светлинния индикатор за

аларма няма да светне.

Статус на главен клапан

Завъртете шайбата на програматора на

позиция Test All Stations/Check System.

използването само на един вид сезонна

настройка.

ВНИМАНИЕ: Използването на малка стойност

на процента на сезонната настройка до голяма

степен ще намали поливането, задаването на

0% ще отмени поливането изцяло. Бъдете

внимателни, когато правите сезонни

настройки.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не използвайте сезонни

настройки, ако работите с приставката за „ЕТ

Мениджър„ (ETC-LX) с програматора. ETC-LX

автоматично управлява сезонните настройки.

Настройка на индивидуална

програма

Завъртете шайбата на програматора на

сезонните настройки %.

1 Появява се екрана за проверка на

системата. Натиснете бутона със стрелка

надолу, за да изберете статус на сензор, след

което натиснете Next (Напред).

2 Появява се екран за статус, показващ

състоянието на инсталирания мастер клапан.

Раздел D – Напреднало програмиране

Програматорът ESP-LXD има голямо

разнообразие от напреднали, но лесни за

използване функции, предназначени да

опростят процеса на поливане.

Сезонна настройка %

Функцията ”сезонна настройка” позволява да

използвате настройките за най-тежкият

поливен сезон, като основа и да ги

приспособявате към по-малки количества за

напояване в други периоди от годината.

Например, бихте могли да зададете юли на

100% и да зададете октомври на 50%, така че

няма да има двойно по-малко поливане през

есента, отколкото през лятото. Сезонни

настройки могат да бъдат управлявани по

месеци или по програма.

ВНИМАНИЕ: Множеството сезонни настройки

влияят една на друга и може значително да

повлияят на поливането. Например, ако сте

задали сезонна настройка на програма на 10%

и след това сезонна настройка по месец на

10%, то поливането ще бъде намалено до 1%

от нормалното (10% от 10%). Обмислете

1 Появява се екран за сезонна настройка на

избраната индивидуална програма PGM;

натиснете Next(Напред).

2 Натиснете бутоните + или -, за да настроите

процента на сезонната настройка (от 0 - 300%).

Натиснете и задръжте бутони за ускоряване на

настройките на процентите.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако желаната програма не е

избрана, използвайте превключвателя за

програма и можете да я промените.

Преместете превключвателя за програмите на

други желани програми и повторете този

процес, за да настройте други сезонни

настройки за други програми, по желание.

Настройка по месеци

Изберете месеца, за да настройвате

Завъртете шайбата на програматора на

сезонни настройки %.

1 Появява се екран за сезонна настройка.

Натиснете бутона със стрелка надолу, за да

изберете по месеци, след което натиснете

Next (Напред).

2 Появява се екран за настройка на процента

по месеци; натиснете Next (Напред).

1 Появява се екран за сезонна настройка.

Натиснете бутона със стрелка надолу, за да

изберете по месеци, след което натиснете

Next (Напред).

2 Появява се екран за сезонна настройка по

месеци. Натиснете бутона със стрелка надолу,

за да изберете ”Избор на PGM”, след което

натиснете Next (Напред).

3 Натиснете бутоните + или - отляво, за да

изберете месец, който искате да настроите.

4 Натиснете бутоните + или – от дясно за да

определите процента на сезонната настройка

(от 0 - 300%).

Натиснете и задръжте бутоните за ускоряване

на настройките на процентите.

3 Натиснете бутоните Да или Не, за да

определите месечните настройки за текущо

избраната програма.

4 За да зададете друга програма, преместете

превключвателя на програма към желаната

програма; появява се потвърждение.

Повторете този процес, за да настроите

месечните настройки за други програми, по

желание.

Повторете този процес, за да се определите

сезонните настройки за останалите месеци, по

желание. След това преместете

превключвателя на програма на друга

програма и този процес се повтаря, за да се

определят сезонните настройки за други

програми, по желание.Програматор Rain Bird ESP LXD, Програматор, Rain Bird, Програматор Rain Bird, ESP Lxd, Програматор Rain Bird, ESP Lxd, контролер, Програматор, Rain Bird, поливни системи, поливна система, напояване, поливане, автоматизирани поливни системи, декодерен, декодерен програматор, програматор декодерен, декодер,

Програматор Rain Bird ESP LXD Decoder 50 станции (възм. до 200 станции)

  • Производител: Rain Bird
  • Код: Rain Bird ESP LXD Decoder
  • Наличност: Налично
  • 4200.00лв. с ДДС
  • 3600.00лв. с ДДС


  • 2 или повече 3600.00лв. с ДДССвързани продукти

Tags: Програматор Rain Bird ESP LXD, Програматор, Rain Bird, Програматор Rain Bird, ESP Lxd, Програматор Rain Bird, ESP Lxd, контролер, Програматор, Rain Bird, поливни системи, поливна система, напояване, поливане, автоматизирани поливни системи, декодерен, декодерен програматор, програматор декодерен, декодер,