Политика за поверителност

1. Общи   

Благодарим Ви, че посетихте www.globalbrandsstore.com! Всеки има право на защита на своите лични данни. Глобал Брандс Дистрибюшън  зачита правото на потребителите да бъдат информирани относно събирането и други операции, свързани с личните им данни. При използването на данни, които могат пряко или непряко да ви идентифицират лично, ще приложим принцип на строга необходимост. По тази причина ние проектирахме www.globalbrandsstore.com  по такъв начин, че използването на вашите лични данни да бъде сведено до минимум и няма да надхвърля целите, за които вашите лични данни са били събирани и обработвани.Тази Декларация за поверителност Ви предоставя цялата необходима информация, за да разберете как събираме данните, които могат да ви идентифицират.

 

Сайтът www.globalbrandsstore.com   е собственост на „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД ("Global Brands Distribution” Ltd) е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 200176203, със седалище и адрес за контакти: гр. София, ж.г.Южен парк, бл.122.

 

Тази Декларация за поверителност ("политика за поверителност") е валидна за уеб сайта www.globalbrandsstore.com  (записван за по-кратко"Сайтът") и се отнася до дейностите по обработка на лични данни, извършени от Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД при регистрирането на потребители в Сайта и взаимодействието на потребителите с услугите и функционалностите, предлагани от Сайта. Декларацията за поверителност е изготвена в съответствие с регламент 679/2016 на ЕС за защита на личните данни.

 Декларацията за поверителност идентифицира администратора на данни, който събира и обработва лични данни, за целите на предоставяне на договорни услуги , за подобряване  функциалността на Сайта. В декларацията се  конкретизира какви лични данни  се събират;  дали  личните данни  се предават на  трети страни; мерките за сигурност и конфиденциалност на  данните, прилагани с цел защита и съхранение на данните; и начините, по които потребителят може да контролира процеса на обработка  и съхраняване на личните си данни, и да наложи законните си  права .

 

2  АДМИНИСТРАТОР и ОБРАБОТВАЩ лични данни

Администраторът на лични данни за онлайн платформа и сайт globalbrandsstore.com  е фирма „Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД ("Global Brands Distribution” Ltd) дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК (BG) 200176203, със седалище и адрес за контакти: гр. София, ж.г.Южен парк, бл.122. Администраторът на лични данни от свое име събира и обработва лични данни на клиенти на сайта. Длъжностно лице отговорно за защитата на лични данни във фирма  е Христо Сотиров, е-мейл [email protected]  , тел 0894422233

 Фирма 'Стеник Груп“   ООД   поддържа технически сайта globalbrandsstore.com, като  не обработва лични данни от името на Глобал Брандс Дистрибюшън. Въпреки, че не обработва пряко лични данни , фирма Стеник декларира , че отговаря на изискванията за обаботване на лични данни.

 

 

3.  Естеството и вида на процеса на  събиране на лични данни и целите за които се събират

При посещаване на сайта на нерегистрирани потребители(сърфиращи) не се  събират и обработват лични данни.

--- информация за данни които се събират -- За функциониране и изпълняване на договорните си задължения ,администраторът на лични данни събира – две или три имена, емайл адрес ,  телефон, адрес –посочен от клиента за доставка на закупената стока и при необходимост номер на банкова сметка.

Лични данни се събират и обработват за изпълнение на услугите предлагани от сайта. Също така лични данни могат да бъдат предоставени доброволно от потребителя(по-детайлна информация долния абзац), например при взаимодействие на потребителя с функционалностите на Сайта при регистриране на потребителя с цел да се запознае с услугите предлагани от Сайта-например при абонамент за бюлетин, при регистриране към различни програмни или към други инициативи, предлагани чрез Сайтът от Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД. Администраторът също така ще си запази правото да съхранява и обработва лични данни на потребители (регистрирани и неристрирани), за да оцени или защити правните норми и да спази законите, подзаконовите актове и законодателството на  България и на Общността(ЕС).

Данни свързани с конфиденциална финансова информация- номера на дебитни и кредитни карти и други  (както е описано в общите условия) не се обработват и съхраняват от администратора на Сайта, а от обслужващата транзакциите банка.При връщане на стока от клиент  , клиентът ще трябва да предостави номер на банкова сметка , по която да му се преведе обратно заплатената за стоката сума.

Със съгласието на потребителя, което е доброволно, незадължително и безплатно, Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД  ще има основание да обработва личните данни на потребители за маркетингови цели по-специално да изпраща на потребители - чрез бюлетин, електронна поща , SMS и MMS, информация и актуализации за нашите продукти, оферти, ексклузивни продажби, промоционални кампании и събития и  други подобни инициативи, организирани от Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД или към които участва Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД, включително възможни покани за споменатите събития. Потребителят винаги ще има възможност да възрази срещу обработката на личните си данни за изпращане на промоционална информация чрез електронна поща или чрез настройки в профила си; във всяко съобщение ще има отделен раздел, в който са посочени условията за отнемане на съгласието и в настройките в профила си ще има опция да не получава повече рекламни материали и информация. Разбираемо е, че профилиращите дейности в никакъв случай няма да се извършват с информация, свързана с покупката на продукти на от Глобал Брандс Дистрибюшън” ООД.

-Глобал Брандс Дистрибюшън ООД  в качеството си на администратор лични данни, информира потребителите на услугите на сайта, че при дадено съгласие за обработка на лични данни, след оттеглянето му,  това няма да засегне законосъобразността на обработването до момента на оттеглянето му.

Съгласно изискванията , уведомяваме потребителите, че техните лични данни се обработват съгласно правното основание по  чл. 6, параграф 1, буква а) и буква б) на регламент 679/2016 на ЕС , а именно; точка а)- субектът на данните е дал съгласие за обработване на данните му за изрично посочените цели-описани по –горе в точка 3 ; точка б)- обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна.

Информираме ви и за съществуването  на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране . По същество автоматичното вземане  на решения и профилиране извършвано от администратора, представлява нисък риск за правата и свободите на потребителите свързани с личните им данни .То се извършва, както е описано по-горе в точка 3 с цел най- вече да се запознаят клиентите на сайта с новите колекции, да се информират за промоции и подобни.

 Сайтът www.globalbrandsstore.com  изпраща автоматизирани имейл съобщения във следните случаи:

а/ при регистрация на нов потребител, за да му се пожелае приятно пазаруване

б/ Информиране за промоции, нови колекции и събития свързани с дейноста на фирма  Глобал Брандс Дистрибюшън.

 

4. Права на потребителите.
Потребителите на сайта имат правото по всяко време(от настройките на профила)  да променят, да получават потвърждение, че личните  им данни съществуват или не съществуват, да проверяват тяхното съдържание, произход и точност, да ги  актуализират ,  да заличават и трият информацията(профила си) свързана с техните лични данни. При изтриване на профил, автоматично се изтриват всички лични данни  свързани със субекта на данните. Ако потребителят има съмнения , че се злоупотребява по какъвто и да е начин с неговите лични данни,го съветваме  по най-бързият начин да се свърже с представители на фирмата администратор на сайта  Глобал Брандс Дистрибюшън ООД по телефон  ……   или на имейл адре…… . Институцията, на територията на България , който следи за коректното обработване на личните данни е Комисията за защита на личните данни – КЗЛД ….. линк към сайта на комисията . За да упражнят  правата си  и за  всякакви заявки или искания, свързани с обработката на лични данни от администратора , потребителят може да се свърже с обработващия данните Глобал Брандс Дистрибюшън ООД

За да  обобщим   и синтезираме  правата ви свързани с обработката на лични данни , спрямо  регламент 679/2016 на ЕС, ги представяме в следващите подточки;

 

4.1  имате право да изискате от администратора достъп до обработваните от него лични данни , по реда и при условията, описани в чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679

4.2 имате право да изискате от администратора коригиране на обработваните от него лични данни , по реда и при условията, описани в чл. 16 от Регламент (ЕС) 2016/679

4.3  имате право да изискате от администратора изтриване на обработваните от него лични данни, по реда и при условията, описани в чл. 17 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4.4 имате право да изискате от администратора ограничаване на обработването на лични данни, по реда и при условията, описани в чл. 18 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4.5 имате право на възражение срещу обработването на личните ви данни, по реда и при условията, описани в чл. 21 от Регламент (ЕС) 2016/679;

4.6 . имате право на оттегляне на съгласието: потребителят на сайта има правото на оттегляне на съгласието си за обработване на личните му данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването преди оттеглянето. Оттеглянето на съгласието  ви може да се направи по електронен път, чрез настройките в профила или чрез имейл до …… Оттеглянето на съгласието , ще направи невъзможно предостването на услугите от страна на сайта, , поради което оттеглянето на съгласието се третира като отказ от предоставяне на услуги от страна на сайта. Оттеглянето на съгласието за обработка на данните ще има за резултат това, че Глобал Брандс Дистрибюшън  няма да може да  ви изпраща  съобщения , имейли , смс  с рекламна, маркетингова и търговска цел, както и да контактува с вас по въпроси, свързани с клиентска програма и други; по електронен път.

4.7 съгласно чл. 20 от Регламент (ЕС) 2016/679 администраторът на сайта Глобал Брандс Дистрибюшън  , заявавя, че няма техническата възможност да предостави преносимост на личните данни от сайта към други сайтове

 

 

 

5 . Съхранение на личните данни

Личните данни ще бъдат събирани и обработвани чрез електронна система, управлявана от Глобал Брандс Дистрибюшън и съхранявани на сървър,  която се намира в офисите на фирмата, както е посочено по-горе. Администраторът на сайта декларира , че лични данни няма да бъдат предоставяни на страни извън Европейския съюз.

Срокът на съхранение на  личните данни се определя от времетраенето на потребителския профил. Докато потребителят има действащ, активен профил в сайта, администраторът съхранява неговите лични данни. В момента на изтриване, деактивиране на профила , информацията за личните данни ще бъде изтрита или  анонимизирана при спазване на действащите нормативни изисквания в тази връзка, в срок от един месец.

 

 

6.  Технически характеристики и условия на обработката на личните данни

Личните данни, събирани от администратора на сайта - Глобал Брандс Дистрибюшън ООД , се обработват предимно с електронни и  информационни средства,в по-редки случаи с ръчни средства,  в съответствие с логиката и процедурите, които са стриктно свързани с целите на обработката, посочена по-горе. Данните, необходими за постигането на конкретната цел на обработката, включително тези, дадени  на основата на изрично съгласие от потребителя,  се съхраняват от администратора за период от 5 години ( считано от последната активност на потребителя) или докато потребителят не пожелае те да бъдат изтрити. Администраторът обработва  данните в съответствие с необхомите изисквания за сигурност, за да бъдат сведени до минимум рисковете от унищожаване и загуба на данни, от неоторизиран достъп, незаконна обработка или обработка, която не съответства на целите за събирането им. Освен това информационната система  на сайта и програмите са конфигурирани така, че да се сведе до минимум използването на лични и идентификационни данни, така че тези данни да се използват само когато е необходимо за конкретната цел на обработката.

 

7  Обработка на лични данни

 Глобал Брандс Дистрибюшън  като администратор на сайта обработва лични данни на потребителите в рамките и при обстоятелствата, посочени в настоящата Политика за поверителност и  в съответствие със съгласието, дадено от потребителя при събирането на данни.

Личните данни на потребителя ще бъдат обработвани  в рамките на организацията на фирма  Глобал Брандс Дистрибюшън от оторизирани лица, които ще има достъп до тях въз основа на своите задължения  и във връзка с целите на обработката . Достъп до личните данни , ще имат оторизирани служители на Глобал Брандс Дистрибюшън. При заяваване в електронен формат, на имейл, клиентът на сайта, може да получи информация за вида лични данни , които му се обработват, за оторизираните служители , които обработват личните му данни, дали външна фирма обработва личните му данни, както и дали личните му данни са били предоставяни на трети фирми, страни или организации.

Администраторът декларира, че никакви лични данни не се предават извън пределите на България.

 

 

8. Предоставяне и разкриване на лични данни.

Потребителят носи отговорност , че предоставените лични данни са верни и точни. Всякаква загуба или щети, причинени на уебсайта или на лицето, отговорно за уебсайта или на всяко трето лице чрез предоставяне на погрешна, неточна, или непълна информация в регистрационния формуляр, ще е изключителна отговорност на Потребителя.

Предоставянето на лични данни от клиента  е необходимо за изпълнението на услугите и функционалните възможности, предлагани от Сайта и изискуеми от потребителя, като например регистриране на  сайта и закупуване на желана стока,  абонамент  за бюлетини или получаване на други новини публикувани на Сайта, програмата "Dare to wear" или други инициативи, предлагани чрез Сайта или  други промоции от  името на Глобал Брандс Дистрибюшън. Предоставянето на лични данни от потребителя може да е  задължително  за оценяването и защитата на правни претенции и за спазване на действащото законодателство. Отказът от предоставяне на лични данни от страна на потребителя би направил невъзможно потребителят да се регистрира в  Сайта  или да ползва други други инициативи, предлагани чрез Сайта. Предоставянето на вашите коректни  лични данни на www.globalbrandsstore.com(по-конкретно вашите лични данни за имена, имейл адрес, адрес за доставка , вашия телефонен номер) е необходимо за обработка на вашата поръчка при закупуването на продукти на сайт www.globalbrandsstore.com, или при предоставянето на други услуги. Отказът да предоставите на www.globalbrandsstore.com някои от вашите лични данни, необходими за изпълнение на горепосочените цели, може да попречи на Глобал Брандс Дистрибюшън  да обработва вашата поръчка за закупуване на продукти. Поради това непредоставянето на данни може в някои случаи да представлява легитимна и обоснована причина да не обработвате поръчката ви за закупуване на продукти, продавани на www.globalbrandsstore.com.

Личните данни, предоставени от клиенти на сайта, ще бъдат разкривани на лица, които отговарят за техническото обработване на данните; пред маркетинговите специалисти във фирмата; собствениците на Глобал Брандс Дистрибюшън при упражняването на собственическите им права ще могат да се запознават в необходима степен със съобщените от клиентите на сайта лични данни .


Предоставянето на лични данни от потребителя за маркетингови цели, както е посочено по-нагоре в точка 3 , е безплатно и по желание; отказът от предоставяне на лични данни няма да има последствия за възможността потребителят да се регистрира в  Сайта, отказът от една маркетингова услуга няма да влияе за абонирате за друга.

 

Вашите лични данни могат да бъдат разкривани на трети лица, когато това е необходимо за обработка на поръчка. Например Вашите лични данни се разкриват на спедиторска компания с цел извършване на доставка на закупена от вас стока. Освен това вашите данни могат да бъдат разкривани на полицията ,на съдебните органи и на други съгласно законовите разпоредби органи, Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица за цели, които не са разрешени от закона или без вашето изрично съгласие

9. Бисквитки

Благодарим ви, че се запознахме с нашата политика за поверителност и съхраняване и обработка на личните данни. Пожелваваме ви приятно пазаруване!